Bắc Giang hoàn thành thành lập chi bộ quân sự cấp xã

Thực hiện Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, đến nay, các địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành thành lập chi bộ quân sự cấp xã.

Bắc Giang hoàn thành thành lập chi bộ quân sự cấp xã
Đảng ủy xã Đoan Bái (Hiệp Hòa) công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã.

Sau 3 tháng triển khai, đến nay, các địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã thành lập 176 chi bộ quân sự cấp xã. Hiện tỉnh có 33 xã, phường, thị trấn thuộc diện sắp xếp, sáp nhập trong năm 2024 các đơn vị này sẽ thành lập chi bộ quân sự cấp xã sau khi sắp xếp, sáp nhập.

Về cơ cấu đảng viên của chi bộ quân sự cấp xã gồm: Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã; các đảng viên trong Ban chỉ huy quân sự cấp xã, đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực (nếu có).

Sau khi thành lập, chi bộ quân sự cấp xã có nhiệm vụ lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự xã thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp công an và các lực lượng liên quan khác ở địa phương bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ đột xuất do cấp ủy, chính quyền giao…

Việc thành lập chi bộ quân sự xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Bạn cũng có thể thích